Insane


coloa.wap.sh-the gioi giai tri truyen thong da phuong tien

Tin nhan la sap nguon 1200 ,tin nhan sap nguon 1202 sap nguon 1110i! Tin nhan lam do may sap nguon dien thoai den trang


Tin nhan do may 1200
/ / S S SMS 1ä º – á Ÿ …  â ¨ • â ï ¿ ½ î ‰ ¤ ì º ³ è ‰ ‘ é ¾ ¿ ë ¨ š ï ¾ ‰ ç ¼  é ¿ ‡ ç ¨ µ ç ƒ ¸ ⠉ ±â ½ › å £ £ ï ™ ® ã § ¢ á ” ¶é  † á ¾ Ÿ ê ‚ µ ï ¡ Š
copy tin nhan o hop textbox phia duoi


Neu khong the tai duoc tin nhan.Soan tin:
coloawap 1200 gui 0169.353.6198
admin se gui cho ban tin nhan nay,voi gia 3000d!

Tin nhan do cho 1202,1110i
//SSSMS 1 亖៭⨕⭤ 캳艑먚ノ缁鿇稵烸⩾̸⽛ 壣㧢ᔶ鐆ᾟꂵ흊톡建᝼亖៭⨕⭤ 캳艑먚ノ缁 鿇稵烸⩾̸⽛壣㧢ᔶ鐆ᾟꂵ흊톡建᝼쟜
COPY Tin nhan trong hop textbox phia duoi:

click vao o chua tin nhan. Chon "Tuy chon-> chon tat ca (danh dau) " thoat khoi mang. Vao phan tin nhan,viet tin nhan .chon "Dan" va gui cho "nguoi bi hai"
Neu khong the tai duoc tin nhan.Soan tin:
coloa 1202 gui 0169.353.6198
admin se gui cho ban tin nhan nay,voi gia 3000d!